etymologeek.com > Latin > Albarius
Latin word albarius comes from Proto-Indo-European *albʰós, Proto-Indo-European *h₂elbʰós (White.).

Albarius etymology ?

Albarius detailed word origin explanation

Dictionary entryLanguageDefinition
*albʰós Proto-Indo-European (ine-pro)
*h₂elbʰós Proto-Indo-European (ine-pro) White.
*alβos Proto-Italic (itc-pro) White.
alba Latin (lat) A white precious stone, the pearl.
albo Latin (lat) (transitive) I make white, whiten.
albarius Latin (lat) (architecture) pertaining to the whitening of walls.

Words with the same origin as albarius

Descendants of *albʰós
luce lucem lumen lumina luna lux