milia etymology

Latin word milia comes from Proto-Indo-European *ǵʰes-, Latin mille passus, Latin mille passuum, Proto-Indo-European *(sm̥-)ǵʰéslo-, and later Proto-Indo-European *ǵʰéslom (Thousand.)

Detailed word origin of milia

Dictionary entryLanguageDefinition
*ǵʰes- Proto-Indo-European (ine-pro)
mille passus Latin (lat) A Roman mile of 8 stadia; 1,000 ; or 5,000 pedēs, approximately 4,854 English feet.
mille passuum Latin (lat)
*(sm̥-)ǵʰéslo- Proto-Indo-European (ine-pro)
*ǵʰes-lo- Proto-Indo-European (ine-pro)
*ǵʰéslom Proto-Indo-European (ine-pro) Thousand.
*sm-ih₂-ǵʰés-l-ih₂ Proto-Indo-European (ine-pro)
*smīɣeslī Proto-Italic (itc-pro)
mile Latin (lat)
milia Latin (lat)

Words with the same origin as milia

Descendants of *ǵʰes-
milibus milium mille