etymologeek.com > Latin > Potis
Latin word potis comes from Proto-Indo-European *pótnih₂.

Potis etymology ?

Potis detailed word origin explanation

Dictionary entryLanguageDefinition
*pótnih₂ Proto-Indo-European (ine-pro)
potis Latin (lat) Able, capable, possible.