Hoogduits etymology

Dutch word Hoogduits comes from Dutch Duits (German (language) (archaic) Dutch. German.), Dutch hoog (High.)

Detailed word origin of Hoogduits

Dictionary entryLanguageDefinition
Duits Dutch (nld) German (language) (archaic) Dutch. German.
hoog Dutch (nld) High.
Hoogduits Dutch (nld) High German High German.

Words with the same origin as Hoogduits

Descendants of Duits
Middelhoogduits Nieuwhoogduits Oudhoogduits Platduits Vroegnieuwhoogduits Zwitserduits plat platbranden platteland platvis
Descendants of hoog
hogedrukpan hogeschool ophogen verhogen