beschermen etymology

Dutch word beschermen comes from Proto-Germanic *biskirmijaną

Detailed word origin of beschermen

Dictionary entryLanguageDefinition
*biskirmijaną Proto-Germanic (gem-pro)
beskirmen Old Dutch (odt)
beschermen Middle Dutch (dum)
beschermen Dutch (nld) (transitive) to protect.