lokfluit etymology

Dutch word lokfluit comes from Dutch lokken ((transitive) to attract, allure, bait.)

Detailed word origin of lokfluit

Dictionary entryLanguageDefinition
lokken Dutch (nld) (transitive) to attract, allure, bait.
lokfluit Dutch (nld)

Words with the same origin as lokfluit

Descendants of lokken
lokaas lokmiddel lokspijs lokvogel verlokkelijk