munificent etymology

Dutch word munificent comes from Latin munus, Latin facere, and later Latin munificens (Bountiful, liberal, benevolent, generous, munificent.)

Detailed word origin of munificent

Dictionary entryLanguageDefinition
munus Latin (lat) A burden, duty, obligation. A gift. A service, favor. A service, office, employment. A spectacle, public show.
facere Latin (lat)
munificens Latin (lat) Bountiful, liberal, benevolent, generous, munificent.
munificent Dutch (nld) Generous.

Words with the same origin as munificent

Descendants of munus
Eurocommunisme communicatie communiceren communisme
Descendants of facere
defaitisme defaitist factie factor fatsoen fatsoenlijk façade façadisme feit feitelijk feitenkenner feitenkennis feitenmateriaal feitenverzamelaar feitenverzameling fetisj heilsfeit kunstfeit oorlogsfeit rechtsfeit wapenfeit