schaamberg etymology

Dutch word schaamberg comes from Dutch berg (Mountain, hill.), Dutch schamen ((reflexive) to be ashamed.)

Detailed word origin of schaamberg

Dictionary entryLanguageDefinition
berg Dutch (nld) Mountain, hill.
schamen Dutch (nld) (reflexive) to be ashamed.
schaamberg Dutch (nld) Mons pubis.

Words with the same origin as schaamberg

Descendants of berg
Bergen
Descendants of schamen
schaambeen schaambos schaamdeel schaamhaar schaamheuvel schaamlip schaamluis schaamrood schaamspleet schaamstreek