schaamlip etymology

Dutch word schaamlip comes from Dutch lip (Lip (of a container). Lip (part of the mouth).), Dutch schamen ((reflexive) to be ashamed.)

Detailed word origin of schaamlip

Dictionary entryLanguageDefinition
lip Dutch (nld) Lip (of a container). Lip (part of the mouth).
schamen Dutch (nld) (reflexive) to be ashamed.
schaamlip Dutch (nld) Labium.

Words with the same origin as schaamlip

Descendants of schamen
schaambeen schaamberg schaambos schaamdeel schaamhaar schaamheuvel schaamluis schaamrood schaamspleet schaamstreek