vliegverkeer etymology

Dutch word vliegverkeer comes from Dutch vlieg (A fly.), Dutch verkeer (Traffic.)

Detailed word origin of vliegverkeer

Dictionary entryLanguageDefinition
vlieg Dutch (nld) A fly.
verkeer Dutch (nld) Traffic.
vliegverkeer Dutch (nld) Air traffic.

Words with the same origin as vliegverkeer

Descendants of vlieg
Vlieg