zwaartekracht etymology

Dutch word zwaartekracht comes from Dutch zwaarte (Heaviness.), Dutch kracht ((physics) force. Power, force, strength.)

Detailed word origin of zwaartekracht

Dictionary entryLanguageDefinition
zwaarte Dutch (nld) Heaviness.
kracht Dutch (nld) (physics) force. Power, force, strength.
zwaartekracht Dutch (nld) (physics) force of gravity: gravitation.