zwangerschap etymology

Dutch word zwangerschap comes from Dutch -schap (-ship.), Dutch zwanger (Pregnant.)

Detailed word origin of zwangerschap

Dictionary entryLanguageDefinition
-schap Dutch (nld) -ship.
zwanger Dutch (nld) Pregnant.
zwangerschap Dutch (nld) Pregnancy.

Words with the same origin as zwangerschap

Descendants of -schap
agentschap ballingschap beterschap blijdschap broederschap eigenschap genootschap gereedschap gevangenschap heerschappij kampioenschap leiderschap lidmaatschap maatschappelijk maatschappij moederschap nalatenschap ouderschap vaderschap vakmanschap vennootschap weddenschap wetenschap zwangerschapsverlof