etymologeek.com > Portuguese > Alveiro
Portuguese word alveiro comes from Proto-Indo-European *albʰós, Proto-Indo-European *h₂elbʰós (White.).

Alveiro etymology ?

Alveiro detailed word origin explanation

Dictionary entryLanguageDefinition
*albʰós Proto-Indo-European (ine-pro)
*h₂elbʰós Proto-Indo-European (ine-pro) White.
*alβos Proto-Italic (itc-pro) White.
alba Latin (lat) A white precious stone, the pearl.
albo Latin (lat) (transitive) I make white, whiten.
albarius Latin (lat) (architecture) pertaining to the whitening of walls.
alveiro Portuguese (por)